Regulamin

Regulamin

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego właścicielem jest it-pb Piotr Brzózka ul. Cicha 4, 32-540 Trzebinia.

 § 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

Autor/Trener – osoba tworząca lub prowadząca kurs

Formularz Rejestracyjny - formularz, który wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na platformie e-learningowej Moodle

Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez platformę Moodle w procesie odzyskiwania hasła.

Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy własnej użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika (Login) – unikalny, niepowtarzalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika w czasie procesu rejestracji na platformie. Nazwa użytkownika jest jawna i widoczna dla wszystkich użytkowników platformy.

Partner – osoba, firma lub instytucja współpracująca z it-pb.

Platforma – platforma e-learningowa Moodle dostępną za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.szkoleniamoodle.pl.

Profil Użytkownika - zestaw danych Użytkownika wprowadzonych przez niego podczas procesu rejestracji na platformie e-learningowej.

Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy na prawach Gościa określonych w ramach uprawnień Moodle.

Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny platformy e-learningowej Moodle znajdującej się pod adresem www.szkoleniamoodle.pl, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy oraz akceptujący jednocześnie Regulamin oraz Politykę prywatności Platformy.

§ 3

Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do większości kursów i materiałów jest odpłatny. Kursy udostępniane nieodpłatnie mogą wymagać zalogowania się a więc również utworzenia konta na platformie.

Korzystając z Platformy e-learningowej Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu oraz Polityki prywatności. Dostęp do kursów odpłatnych przydzielany jest po potwierdzeniu wpłaty na koncie.

 § 4

Rejestracja Użytkownika wymaga zaakceptowania warunków Regulaminu. W przypadku problemów możliwa jest również ręczna rejestracja i aktywacja Użytkownika dokonywania po dokonaniu  zgłoszenia na adres biuro@it-pb.pl.

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża również zgodę na postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności, uznając jego wiążący charakter i zobowiązując się do jego przestrzegania. Obowiązkiem Użytkownika jest również aktualizacja danych zawartych w Formularzu w przypadku ich zmiany.

Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika oraz usunąć założone konto wysyłając wiadomość na adres biuro@it-pb. Żądanie usunięcia konta spowoduje równoczesną utratę dostępu do szkoleń w tym do szkoleń wykupionych i opłaconych przez Użytkownika.

 § 5

It-pb zastrzega sobie prawo zablokowania konta użytkownika w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, norm społecznych lub przepisów obowiązującego prawa. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów.

§ 6

It-pb nie będzie ujawniać udostępnionych przez Użytkownika danych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej oraz nie wymaga tego świadczenie usługi.

§ 7

Użytkownik platformy e-learningowej jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów i norm przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet (Netykiety sieciowej).

Niedopuszczalne jest w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne. Działania tego typu oraz inne czynności niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzą po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody.

 § 8

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach portalu e-learningowego (w tym zmiany Regulaminu).  

§ 9

Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. It-pb nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach szkoleń umieszczonych na Platformie w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na ich podstawie decyzji. Nie zapewnia również nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że zakupione szkolenia sprostają oczekiwaniom Użytkownika.

 § 10

It-pb zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Platformy, dokonywania zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu systemu e-learningowego. Możliwe jest również zaprzestanie funkcjonowania Platformy lub poszczególnych, umieszczonych na niej szkoleń lub funkcjonalności ale dopiero po zakończeniu wszystkich opłaconych kursów.

§ 11

Firma it-pb zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi firmą stanowącym bezpośrednią konkurencję lub zmierzającym do pozyskania wiedzy z zakresu szkoleń oferowanych przez it-pb w celu świadczenia usług pokrewnych i konkurencyjnych.

 § 12

It-pb nie odpowiada za działania trenerów w tym ich wypowiedzi, porady itp. Nie ponosi także odpowiedzialności za opinie i komentarze pozostałych Użytkowników Platformy w szczególności za naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w ramach Platformy.

 § 13

Trener/Autor tworzący kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za opublikowane treść oraz musi być ich właścicielem z zachowaniem prawa autorskiego.

Wszystkie treści i materiały umieszczone na Platformie objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści jest zabronione.  

Użytkownik portalu e-learningowego wyraża również zgodę na udostępnienie przez it-pb wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z it-pb w celu należytego świadczenia usług.  

§ 14

Zarejestrowanie się Użytkownika na Platformie jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zebrane dane osobowe są administrowane przez it-pb lub firmy i instytucje działający na rzecz it-pb i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych oraz  przez podmioty współpracujące z it-pb w celu należytego świadczenia usługi.

 § 15

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym Platformy przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

§ 16

It-pb nie odpowiada za szkody wywołane nieprawidłowym działaniem systemu, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyle informacji.

Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne względy techniczne  może nastąpić  czasowe ograniczenie dostępu do Platformy. W takiej sytuacji firma nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

§ 17

Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 18

Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez it-pb będą zamieszczane na Platformie i stają się wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia dla pozostałych użytkowników w tym Gości.

 § 19

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody it-pb. W szczególności zabronione jest przekazywanie dostępu do treści Platformy osobą trzecim.

 § 20

Pomimo starań jakie włożono w przygotowanie serwisu właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za treści w nim umieszczone. Materiały mogą zawierać błędy i nieścisłości. It-pb nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, schematów, oświadczeń, rysunków szkiców, lub innych informacji wyświetlanych na stronach serwisu lub rozpowszechnianych za jego pośrednictwem. Użytkownik akceptuje fakt, że korzystając z materiałów serwisu działa na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne.

 § 21

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji na temat cookies można uzyskać na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

  § 22

Akceptując regulami akceptuje się jesnocześnie Politykę prywatności oraz Politykę cookies.

Last modified: Monday, 18 March 2013, 9:08 PM